Условия на работа

- Методи на плащане
- Време за доставка
- Цена за доставка
- Връщане и рекламации
- Общи условия

Методи на плащане

  • наложен платеж
  • PayPal
  • банков път
  • друг начин увогорен между Потребителя и Представител на електронния магазин Asmetal.bg.

Време за доставка

ЗА БЪЛГАРИЯ
Времето за доставка на поръчана стока от онлайн магазин ASMETAL от 1 до 2 работни дни!

ЗА ЕС, САЩ, Канада
Времето за доставка е от 10 до 20 работни дни!

 

Цена за доставка

За района на Република България доставката е безплатна за поръчки над 100 лева. За всички поръчки със стойност до 100 лева, цената на доставка е 5.00 лв.

 

Връщане и рекламации

В случай на отказ от страна на потребителя за заплащане на стока, поръчана чрез куриер с наложен платеж, то потребителя следва да заплати всички такси начислени от куриера по доставката и връщането на съответната стока.

Потребителят има право да върне поръчана стока в срок от 7 работни дни от датата на получаването. Стоката следва да бъде във същият вид както при нейното получаване. При връщане потребителя се съгласява да поема всички разходи за връщане.

 

Общи условия

Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка. Потребителят не се задължава да заплати разходите за доставка в случаите, в които при извършването и на валидни заявки на определен брой стоки и заплащането на цената на заявените стоки, който брой се уточнява посредством уговаряне между Представител на електронния магазин www.shop.asmetal.bg и Потребителя, разходите за доставка остават за сметка на Доставчика.

Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на електронен магазин www.shop.asmetal.bg и Потребителя.

Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице- представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице - представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Доставчикът се задължава: да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока; да достави в срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд съответния град.